NODERĪGA INFORMĀCIJA / Biznesa plāns

BIZNESA PLĀNS

Produkta/pakalpojuma apraksts un mārketinga plāns
Tirgus situācija un konkurenti
Mārketinga plāns
Projekta realizācija
Uzņēmuma vadība un personāls
Padomi biznesa plāna rakstīšana

Biznesa plāns ir dokuments, kurā ieplāno uzņēmējdarbību noteiktam laika posmam. Biznesa plānam ir jābūt konkrētam, pārdomātam, jāatspoguļo pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas, kā arī jāuzsver uzņēmējdarbības stiprās un vājās puses.

Biznesa plāns dod Tev iespēju padomāt par lietām, kas būs nepieciešamas, kad sāksi savu komercdarbību jeb strādāt savā labā. Tu varēsi pārliecināties par savas idejas stiprajām pusēm un veikt nepieciešamos aprēķinus idejas dzīvotspējai. Tas, ko Tu uzzināsi, sastādot biznesa plānu Tev vēlāk pārvērtīsies par pieturas punktiem un tuvākajām norādēm par to, kā Tu virzies tuvāk savam mērķim.

Bez tam biznesa plāns ļaus Tev pārliecināties par to, cik reālas ir bijušas Tavas ambīcijas attiecībā uz savu ideju. Biznesa plāns pēc satura var atšķirties (var būt gan pašu izdomāts, gan bankas vai partneru pieprasīts), jo biznesa plāni ir atšķirīgi – atkarībā no to pielietošanas veida, taču Tu  sākotnēji vari izmantot šeit aprakstīto biznesa plāna uzbūves paraugu, kas sastāv no šādām galvenajām sadaļām:

 • Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts; dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti; plānotā uzņēmējdarbības vieta;
 • Uzņēmuma dalībnieki, personas kodi un dzīvesvietas adreses un organizatoriskā shēma;
 • Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem;
 • Nozares raksturojums;
 • Produkta/pakalpojuma apraksts;
 • Īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika;
 • Uzņēmuma apraksts. Kā radās ideja par uzņēmuma dibināšanu, kāda ir projekta iesniedzēja līdzšinējā darba vai biznesa pieredze, vai izvēlētā darbības sfēra ir atbilstoša izglītībai, pieredzei.

Produkta/pakalpojuma apraksts un mārketinga plāns

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir produkts vai pakalpojums. Produkts/pakalpojums tiek radīts un virzīts tirgū ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga produkta izstrāde un patērētāju vajadzību izzināšana spēs nodrošināt veiksmīgu projekta ieviešanu.

Šajā sadaļā vēlams aprakstīt arī to, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas produkta ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā, kādas izejvielas (to daudzums, cenas) būs nepieciešamas, kur tās tiks iegūtas (tehnoloģiskā procesa apraksts), kas būs piegādātāji un cik bieži notiks piegādes. Bez tam jāmēģina noteikt arī potenciālās cenas un tās ietekmējošos faktorus, veicot nelielu salīdzināšanu ar konkurentiem un aprēķinus.

Tāpat jāapraksta arī sortimenta dažādošanas iespējas, aprakstot arī papildus servisus, kurus jūs piedāvāsiet saviem klientiem.

Tirgus situācija un konkurenti

Tirgus situācijas analīze ietver sevī darbības sfēras/nozares izpēti, raksturojumu, kopīgo nozares attīstības stāvokli un savu prognozējamo daļu tajā, nozares attīstības tendences, raksturīgākās īpatnības, eksporta un importa attiecības nozarē. Šeit var aprakstīt arī kā nozari ietekmē ekonomiskais stāvoklis valstī, kā to ietekmē tehnoloģiskā attīstība, kādas ir reģionālās atšķirības nozarē valstī un kā to var ietekmēt starptautisko kompāniju darbība. Īpaši svarīgi ir konstatēt tirgus piesātinātības līmeni ar tādiem pašiem produktiem un ar produktiem aizvietotājiem.

Konkurentu analīzē nepieciešams raksturot nozīmīgākos konkurentus un to produktus/pakalpojumus. Kādas būs būtiskākās atšķirības uzņēmuma darbībā un tā produktā/pakalpojumā no konkurentiem. Potenciālā uzņēmuma tirgus daļa.

Īpaši svarīgi ir izpētīt un aprakstīt, kuri no konkurentiem uzrādījuši sevišķi ātrus attīstības tempus, kuri no konkurentiem varētu tieši apdraudēt Tava uzņēmuma tirgus pozīcijas. Svarīgi ir saprast, kā viņiem to izdosies panākt. Arī Tavam uzņēmumam būs jācīnās par vietu tirgū, tāpēc jau savlaicīgi ir jānolemj, kurus no konkurentiem uzņēmums plāno apsteigt un kā tas tiks panākts.

Kopumā aprakstāmā informācija varētu būt sekojoša:

 • Konkurences līmenis;
 • Nozīmīgākie konkurenti viņu produktu/pakalpojumu cenas un darbības metodes;
 • Produkta/pakalpojuma atšķirība no konkurentiem;
 • Konkurentu attīstības tendences, iespējamās konkurences izmaiņas nākotnē.

Mārketinga plāns

Veidojot mārketinga plānu, jāņem vērā, ka tas ir konkrētas rīcības plāns, lai sasniegtu maksimāli efektīvu produkta virzību tirgū, tāpēc jāparedz konkrētas darbības, kuru komplekss risinājums nodrošinās minētā mērķa sasniegšanu – cena, uzņēmuma atrašanās vieta, reklāma, tirdzniecības pārstāvji, dalība izstādēs, tirdzniecības akcijas, atlaižu politika u.c. mārketinga aktivitātes.

Jādomā arī par uzņēmuma un produkta/pakalpojuma tēla veidošanu (kādu tēlu vēlaties izveidot, piemēram, lēts, bet labs produkts/pakalpojums, ekskluzivitāte, orientācija uz pircējiem, visaugstākā kvalitāte, ātrums, ērta izmantošana utml.).

Šajā nodaļā vēl aptveramās jomas:

 • Produkts un/vai pakalpojums, kādas tā īpašības tiks īpaši akcentētas;
 • Cenu veidošanas politika/stratēģija (t.sk. atlaižu politika);
 • Produkta/pakalpojuma sniegšanas vieta, tās interjers;
 • Reklāma;
 • Sabiedriskās attiecības;
 • Tiešā pārdošana;
 • Produkta/pakalpojuma attīstība un uzlabošana.

Projekta realizācija

Aprakstot projekta realizāciju būtiski ir uzskaitīt un pamatot nepieciešamos resursus - telpas, zeme, iekārtas un tehnika (norādīt tehniskos parametrus un cenas), darbaspēks, izejvielas, materiāli, licences un atļaujas (tehniskais projekts).

Precīzi definējot sagaidāmos rezultātus, nepieciešamos resursus, plānojot izdevumus un ienākumus, būs iespējams noteikt projekta realizācijai nepieciešamo aizdevuma apjomu.

Kopumā nepieciešams aprakstīt:

 • Projekta realizācijai nepieciešamie resursi;
 • Apgrozījuma raksturs (piemēram, sezonas prece);
 • Norēķini ar piegādātājiem (priekšapmaksa, avanss, preču kredīts utt.);
 • Norēķini ar pircējiem (priekšapmaksa, avanss, preču kredīts utt.);
 • Projekta realizācijas laika grafiks (3 - 5 gadi, bet ne mazāk par aizdevuma darbības laiku);
 • Aizdevuma mērķis;
 • Kopējā projekta summa;
 • Aizdevuma summas pamatojums un pašu līdzfinansējums.

Uzņēmuma vadība un personāls

Katra uzņēmuma veiksmīgas attīstības pamats ir cilvēkresursi - darbinieki, kuri attīsta produktu/pakalpojumu, veicina tā virzīšanu tirgū, strādā ar klientiem, kontrolē uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Uzņēmuma pamatā ir stabila struktūra, kuras ietvaros tiek sadalīta atbildība un pienākumi, doti darba uzdevumi un definēti sasniedzamie mērķi. Biznesa plānā jāparāda, kāda ir uzņēmuma organizācijas shēma, kā notiek pienākumu sadale, kā tiek kontrolēta uzdevumu izpilde. Ņemot vērā uzņēmuma attīstības perspektīvas, jāparedz nepieciešamās pārmaiņas personāla sastāvā (jaunu darbavietu radīšana, papildu kvalifikācijas iegūšana, profesionālo zināšanu papildināšana u.c.), jāņem vērā, ka pieaugot darba apjomiem un atbildībai, jāpieaug arī darba apmaksai.

Darba alga var tikt noteikta dažādi: stundas likme, gabaldarba apmaksa, procenti no realizācijas. Bez tam jāapraksta organizācijas struktūra un personāls un tas, kā tiks noteikta darba alga.

Padomi biznesa plāna rakstīšanai

Bankas Latvijā un citi investori vienmēr, vispirms vērtē biznesa plāna izskatu un piedāvātās biznesa idejas izklāsta loģiskumu un saprotamību. Un tikai pēc tam tiek vērtēts biznesa plāna finanšu piedāvājums – pelnīt spēja un līdz ar to arī finansējuma atgriešanas iespējamība. Tiek pārbaudītas piedāvātās garantijas vērtība, lai palielinātu biznesa plāna ticamību. Tāpat tiek vērtēts arī pats topošais uzņēmējs, viņa kvalifikācija un iepriekšējā kredīta pieredze. Lai iepazītos ar katras Latvijas bankas īpašajām prasībām attiecībā uz biznesa plāniem, ir vērtīgi apmeklēt Latvijas Komercbanku asociācijas interneta mājas lapu, kurā ir atrodamas saites uz visām Latvijas Komercbankām.

* Informācijas avots www.liaa.gov.lv

PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV