NODERĪGA INFORMĀCIJA / Uzņēmuma reģistrācija

UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJA

Izšķir sekojošas uzņēmējdarbības formas:

 1. personālsabiedrība (pilnsabiedrība un komandītsabiedrība);
 2. kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība).

Pašnodarbināta persona

Pašnodarbinātā persona ir persona, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēta, kā pašnodarbinātā persona. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Saimnieciskā darbība, piemēram, ir ar uzņēmuma līguma izpildi saistīta darbība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, arī personas īpašumā esošas piemājas saimniecības darbība. Saimnieciskā darbība ir arī profesionālu pakalpojumu sniegšana, ja nav darba attiecības ar tiem, kam sniedzat pakalpojumus. Tā ir, piemēram, zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai arhitekta darbība.

Kā piereģistrēt pašnodarbinātu personu?

Reģistrēties varat dzīvesvietas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks izsniegs Nodokļu maksātāja reģistrācijas pieteikuma veidlapu un palīdzēs to aizpildīt. Kad reģistrējaties Valsts ieņēmumu dienestā, uzrādiet pasi un iesniedzat:

 • pieteikuma veidlapu;
 • atkarībā no saimnieciskās darbības veida, papildus dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Skat. VID mājas lapā www.vid.gov.lv.

Individuālais komersants

Individuālais komersants ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un kura kā individuālais komersants ierakstīta komercreģistrā. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

Kādā gadījumā fiziskajai personai ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu?

Ja fiziskās personas:

 1. gada apgrozījums no tās veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī;
 2. veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:
  • gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;
  • savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk kā piecus darbiniekus.

Fiziskajai persona, kura atbilst Komerclikuma 45. (komercaģents) vai 64.pantā (mākleris) minētajiem noteikumiem, jāpiesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu vai jādibina komercsabiedrība arī, ja nepastāv augstāk minētie kritēriji.

Kā piereģistrēt individuālo komersantu?

Lai Individuālo komersantu ierakstītu komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz:

 • Pieteikums;
 • Valsts nodevas samaksas kvīts par individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
 • Kvīts par komercreģistra ieraksta publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 • Pieteikuma veidlapas var saņemt katrā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kā arī Uzņēmumu reģistra mājaslapā internetā: www.ur.gov.lv .

Personālsabiedrība

Pilnsabiedrības jēdziens

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).

Kā piereģistrēt pilnsabiedrību?

Pilnsabiedrība ir jāreģistrē pēc tās juridiskās adreses attiecīgā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā.

Kādi dokumenti jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā?

 • Pieteikums;
 • To sabiedrības biedru notariāli apliecināti paraksta paraugi, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību*;
 • Valsts nodevas samaksas kvīts par pilnsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā;
 • Kvīts par komercreģistra ierakstu publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

*Piezīme: notariāli apliecināts paraksta paraugs ir jāiesniedz, ja attiecīgais biedrs ir fiziska persona. Ja tiesības pārstāvēt sabiedrību ir juridiskai personai- šīs juridiskās personas pārstāvja paraksta paraugs nav jāiesniedz.

Komandītsabiedrība

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. Par komandītsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona. Par komandītsabiedrības biedru nevar būt personālsabiedrība (līgumsabiedrība).

Kā piereģistrēt komandītsabiedrību?

Komandītsabiedrība ir jāreģistrē pēc tās juridiskās adreses attiecīgā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā.

Kādi dokumenti jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā?

 • Pieteikums;
 • Komandītsabiedrību biedru notariāli apliecināti paraksta paraugi, kuriem ir tiesības pārstāvēt komandītsabiedrību*;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu par komandītsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā;
 • kvīts par komercreģistra ierakstu publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

*Piezīme- notariāli apliecināts paraksta paraugs ir jāiesniedz, ja attiecīgais biedrs ir fiziska persona. Ja tiesības pārstāvēt sabiedrību ir juridiskai personai- šīs juridiskās personas pārstāvja paraksta paraugs nav jāiesniedz.

Kapitālsabiedrība

Kapitālsabiedrība (turpmāk šīs sadaļas ietvaros — sabiedrība) ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju (turpmāk šīs sadaļas ietvaros — daļas) nominālvērtību kopsummas.

Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.

Kā piereģistrēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību?

Sabiedrība ir jāreģistrē pēc tās juridiskās adreses attiecīgā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā.

Kādi dokumenti jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā?

 • Dibināšanas līgums;
 • Sabiedrības statūti;
 • Bankas izziņu par pamatkapitāla apmaksu;
 • Dokumentus, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību;
 • Katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu būt par padomes locekli;
 • Katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli;
 • Valdes locekļu notariāli apliecinātus parakstu paraugus (ja valdes loceklis kā dibinātājs jau nav parakstījis pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā);
 • Kvīti par valsts nodevas samaksu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā;
 • Kvīti par reģistrācijas sludinājuma publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.

Kā piereģistrēt akciju sabiedrību?

Akciju sabiedrību var piereģistrēt pēc tās juridiskās adreses attiecīgā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā.

Kādi dokumenti jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā?

Piesakot akciju sabiedrību ierakstīšanai komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz pieteikums un šādi dokumenti:

 • Dibināšanas līgums;
 • Sabiedrības statūti;
 • Bankas izziņu par pamatkapitāla apmaksu;
 • Dokumentus, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību;
 • Katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu būt par padomes locekli;
 • Katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli;
 • Valdes locekļu notariāli apliecinātus parakstu paraugus (ja valdes loceklis kā dibinātājs jau nav parakstījis pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā);
 • Kvīti par valsts nodevas samaksu par sabiedrības reģistrāciju;
 • Kvīti par reģistrācijas sludinājuma publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Pieteikuma veidlapas var saņemt jebkurā Uzņēmuma reģistra nodaļā, kā arī Uzņēmuma reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv.

* Informācijas avots www.liaa.gov.lv

PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV