NODERĪGA INFORMĀCIJA
Kā reģistrēt uzņēmumu? Kā sagatavot un kur iesniegt dokumentus? Kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties ... lasīt talāk >>
Biznesa plāns ir dokuments, kurā ieplāno uzņēmējdarbību noteiktam laika posmam. Biznesa plānam ir jābūt konkrētam, pārdomātam, jāatspoguļo pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas ... lasīt talāk >>
Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu regulē likums “Par nodokļiem un nodevām”, un tas ir uzskatāms par nodokļu un nodevu “jumta” likumu ... lasīt talāk >>
Ikviena finansējuma piesaistes pamatā ir finanšu plāni, kas atspoguļo potenciālajam investoram projekta dzīvotspēju un iespējamo atdevi no ieguldījumiem, kā arī sniedz ieskatu citos finanšu rādītājos ... lasīt talāk >>
Eiropas Reģionālās attīstības fonds izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem ... lasīt talāk >>
Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) sāka darboties 2007. gada janvārī. Tā mērķis ir uzlabot nozares konkurētspēju un palīdzēt tai kļūt ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgākai ... lasīt talāk >>
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos ... lasīt talāk >>
Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu nevienlīdzību ... lasīt talāk >>
Kohēzijas fonds (KF) ir viens no ES reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības ... lasīt talāk >>
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu ... lasīt talāk >>

PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV