KOHĒZIJAS FONDS

Kohēzijas fonds (KF)
ir viens no ES  reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.

Sākotnēji tas tika izveidots kā zināms kompensācijas mehānisms ES dalībvalstīm ar salīdzinoši zemiem ienākumiem saistībā ar Eiropas Monetārās Savienības izveidi, kas tika paredzēta 1992.gadā Māstrihtas līgumā. 1994.gada 16.maijā tika apstiprināta Padomes regula Nr.1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi (pārējo ar KF saistīto regulējumu skat. sadaļā Saistošie dokumenti un  EK mājaslapā).

KF prioritātes vides sektorā Latvijā ir:

  • ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi;
  • atkritumu apsaimniekošana;
  • vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana.

KF prioritātes transporta jomā Latvijā ir:

  • Trans-Eiropas transporta tīkla attīstība;
  • ilgtspējīga transporta attīstība;
  • autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras attīstība.

KF piešķīrums Latvijai 2007.-2013.g. plānošanas periodā ir EUR 1,5 mlrjd. (EUR 1'539'776'553) jeb 33,99% no kopējā ES fondu finansējuma, kas noteikts
Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā (skat. arī sadaļu Finansējuma sadalījums).

KF investīcijas Latvijā 2007.-2013.g. plānošanas periodā tiek vadītas ar 3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" palīdzību.

 


* Informācijas avots www.esfondi.lv

PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV